Somiglianza tra Anna Munafò e Rossella Brescia

Di Chia - 5 novembre 2013 10:11:05

Anna Munafò ha una vaga aria di Rossella Brescia.. Crudelia

Somiglianza tra Anna Munafò e Rossella Brescia

Che ne pensate?